لینک مستقیم(خرید و دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی)

خرید و دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی|41014889|lox34015457|لینک مستقیم|اِل اُ
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان خرید و دانلود پایان نامه شیوه ارزشیابی پروژه مهارت شغلی مدیریت آموزشی را مشاهده می نمایید.


فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه 3

فصل اول: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن 8

آشنایی با مفهوم سیستم 8

سیستم های باز و کارکردهای آن 9

سیستم های بسته و کارکردهای آن 10

آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن 10

شناسایی سبکها مدیریتی 12

فصل دوم: توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن

شناسایی مفهوم آموزش و انواع آن 18

آموزشهای رسمی و غیر رسمی سازمان نیافته 19

ویژگیهای آموزش های فنی و حرفه ای 20

نقش سازمان آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور 21

مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن 22

جایگاه مدیریت آموزشی در آموزشگاههای فنی و حرفه ای 23

اصول مدیریت آموزش و کارکردهای آن 23

فصل سوم: توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی

ویژگیها، قوانین و مقررات تاسیس

28

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

فرآیند اخذ مجوز تأسیس آموزشگاهها 29

اصول اجرای مقررات و آین نامه های تأسیس آموزشگاهها 32

آشنایی با مسایل و مسئولیتهای حقوقی مدیریت آموزشگاه 31

فصل چهارم: توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها 36

شناسایی دوره های آموزشی قابل اجرا در آموزشگاهها 36

شناسایی اصول تشخیص و انتخاب کادر آموزشی آموزشگاه 37

شناسایی فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندارد مهارت 37

شناسایی اصول تدوین اهداف کلی و جزیی دوره آموزش 39

شناسایی اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی 40

شناسایی اصول تأمین امکانات آموزشی 41

شناسایی اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی 41

فصل پنجم: توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی 44

شناسایی مفهوم ارزشیابی آموزشی و روش های آن 45

شناسایی اصول ارزشیابی جامع و فراگیر 46

شناسایی اصول ارزشیابی در اثر بخش آموزشی 49

فصل ششم: توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه 52

شناسایی پایه اساسی آیین نگارش 52

شناسایی مقررات مکاتبات اداری 54

شناسایی اصول استناد به قوانین و مقررات در مکاتبات اداری 55

شناسایی اصول تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاهها 56

فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی 60

شناسایی مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن 60

شناسایی عوامل مؤثر ارتباطی 61

شناسایی موانع ارتباطی 63

آشنایی با اصول روانشناسی عمومی 64

آشنایی با جامعه شناسی عمومی 65

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی 67

شناسایی اصول برقراری روابط انسانی 70

فصل هشتم: توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه 70

آشنایی با اصول مقدمات حسابداری عمومی 70

آشنایی با مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه 73

شناسایی تعرفه های آموزشی آموزشگاهها 74

شناسایی درآمد و هزینه های آموزشگاه 74

فصل نهم: توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار 78

آشنایی با حوادث شغلی، علل بروز آن بهداشت محیط کار 78

اشنایی با وسایل ایمنی و بهداشت کار و کاربرد آنها 80

شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی و بهداشت کار 82

آشنایی با عوارض جانی و اصول انجام کمکهای اولیه 83

اشنایی با آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان 84

مقدمه

قرن بیستم علاوه بر پیشرفتهای چشمگیر در قلمروهای علم تکنولوژی ، شاهد توسعه روزافزون نظامهای آموزش و پرورش رسمی در کشورهای مختلف جهان بود. به موازات این توسعه ، مدیریت آموزشی نیز در اغلب کشورهاع به قلمرو مدیریتی پراهمیت تبدیل گردید. از این روع صاحبنظران و کارورزان مدیریت آموزشی ، به مطالعه و توضیح واقعیتهای سازمانهای آموزشی پرداختند. آنها برای پاسخگویی به مسایل و مشکلات این سازمانهاع ابتدا به دانشها، مهارتها و تجربه های مدیریت در سازمانهای دیگر متوسل شدند؛ روشها و قواعد کار و فعالیت آنها را اقتباس کردند، مفاهیم ، اصول و نظریه های عموی مدیریت را مورد استفاده قرار دادند، و سپس بر اثر گسترش هدفها و وظایف نظامهای آموزشی و پیچیده تر شدن مدیریت آنها از راه مطالعه واقعیتها و رویدادهای ویژه محیطهای آموزشی ، به مفهوم آفرینی و نظریه پردازی در قلمرو خاص مدیریت آموزشی پرداختن

فصل اول

توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن:

– آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن (سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن

– آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمان های رسمی و غیر رسمی

– شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آن

شیوه ارزشیابی تحقیق مهارت شغلی مدیریت اموزشی

مفهوم مدیریت

مدیریت فن هنر قدیمی است که در گذشته های دور، عمدتاً به وسیله سلاطین ، وزیران، روحانیون و فرماندهان نظامی، و در گذشته های نزدیک ، توسط مدیران تجاری و دولتی به کار می آمد. ولی امروزه، تقریباً در همه امور زندگی اجتماعی به کار می آید. چون هر کسی ، در برخی از مراحل زندگی روزمره خود مدیریت می کند چیزی درباره مدیریت می داند، ولی غالباً آن را به درستی به کار نمی بندد. برای شروع بحث درباره مدیریت یعنی ، قلمرویی که هر یک از ما ، حداقل به عنوان یک غیرحرفه ای با آن سروکار داریم، لازم است آن را تعریف کنیم. ولی تعریفی از مدیریت که قابل قبول آن باشد در دست نیست صاحبنظران با هدفها و سوگیریهای مختلف ، تعریف های گوناگونی ارائه کرده اند.

* هنر انجام دادن کار به وسیله دیگران (فالت 1924)

* فراگردهماهنگ سازی فعالیتهای فردی و گروهی برای تحقق هدفهای گروهی (دافلی و همکاران ، 1971)

*ایجاد محیطی مؤثر برای افرادی که در گروههای رسمی سازمانی فعالیت می کنند (کنترواودانل ، 1972)

*کارکردن با و به وسیله افراد و گروهها، برای تحقق و هدفهای سازمانی (هرسی و بلانچارد، 1972)

* هماهنگ سازی منابع انسانی و مادی در جهت تحقق هدفها (کاست و رزنزویگ ، 1974)

* فراگرد تصمیم گیری و برنامه ریزی ، سازماندهی ، رهبری و کنترل منابع انسانی ، مالی ، مادی و اطلاعاتی سازمان به منظور تحقق اثر بخش و کار آمد هدفهای آن (گریفین ، 1987)

مفهوم سیستم:

اصولاً ، در ارتباط با پدیده ای دو نوع نگرش وجود دارد:

الف) نگرش تجزیه گرایا مکانیسمی

این نگرش مطابق لا اندیشه فلاسفه یونان باستان است. به این صورت که هر پدیده ای را به زیر مجموعه های آن و اجزاء خرد تقسیم نموده تا با مطالعه رفتاری هر قسمت، رفتار پدیده ای اصلی مورد بررسی قرر گیرد. رنه دکارت از بنیانگذاران این نظریه می باشد و اصول کلی مورد تأیید وی برای برخورد با هر پدیده ای بدین شرح است:

* تنها مواردی قابل پذیرش است که حقیقت آن مشخص شده باشد.

* روند بررسی اجزا و زیر مجموعه ها، از ساده ترین عناصر تا پیچیده تر آن می باشد.

* در تمام مراحل بررسی و مطالعه، نظم در پرداختن به آن اهمیت دارد.

* حتی الامکان هر مسئله ای به اجزاء و عناصر کوچکتر تجزیه گردد.

ب) نگرش کل گرا یا سیستمی: این نوع نگرش نیز واجد ریشه باستانی می باشد و غالباً در ممالک چین ، یونان و ایران باستان مطرح بوده است. به طور کلی ویژگی این نوع نگرش بر عکس نگرش قبلی است. به طوریکه رفتار کلی مجموعه مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد و سپس با توجه به اینکه هر جزء آن دارای ماهیت و وظیفه ای مشخص در مجموعه می باشد، اثر گذاری و اثر پذیری هر یک بررسی می شود.

آمادگی ذهنی و انعطاف پذیری فکری از جمله پارامترهای اصلی نگرش سیستمی است. به این صورت که در چارچوب تفکر سیستمی، عدم محوریت عادات و اندیشه های آشنا و انعطاف پذیری در برابر اندیشه های جدید و توجه روابط متقابل اجزاء سیستم ، دارای اهمیت زیادی می باشد

واژه متقابل ، ریشه یونانی داشته و عبارت است از منظومه ای از عناصر و اجزایی که با هم ارتباط و کنش و واکنش متقابل داشته، کل واحدی را به وجود می آورد. این تعریف ، پدیده های بی شماری از جهان هستی را فرا می گیرد. هر سیستمی دارای حد و مرزی است که آن را از محیط یا پیرامونش متمایز و با آن مرتبط می سازد. می توان گفت حد و مرز سیستم، نقاطی است که فراتر از آن ویژگیهای خاص سیستم ، دیگر قابل تشخیص نیستند. حدود یک ساعت مچی یا هر سیستم مکانیکی دیگر مشخص است، پوست بدن ، حد و مرز آن با محیط است، ولی حدود سیستمهایی مثل یک گروه اجتماعی یا یک سازمان ، نا محسوس است. تعریف حد و مرز سیستم، از لحاظ تشخیص و شناسایی آن اهمیت دارد. حدود بعضی سیستمها، نسبتاً نفوذپذیر و برخی دیگر ، نفوذ ناپذیر است. بر مبنای این خاصیت ، می توان آن را به سیستمهای نسبتاً باز و بسته تقسیم کرد.

سیستم های باز و کارکرد آنها

سیستمهای باز دارای ویژگیهای برعکس سیستم بسته می باشند و شرایط رشد، تبادلات مستمر بین اجزاء درونی و محیط بیرونی ، میل به وقوع نظم و هماهنگی و پیچیدگی های روابط از مشخصه های مهم این سیستم است. معمولاً در سیستمهای باز، داده های ورودی تغییر شکل می یابند و به خارج سیستم جریان می یابند مجموع مراحل تغییر شکل را فرآیند می گویند. غالباً در سیستمهای باز، موارد خروجی سیستم مجدداً با ویژگی های متفاوتی وارد سیستم (ورودی) می شوند. این تبادلات و رفت و برگشت را که به تعادل سیستمی منتهی می شود را چرخه سیستمی می نامند.


مطالب دیگر:
📎آموزش نقشه خوانی📎17 نکته حقوقی که هر مهندسی ناظر و اجرایی باید بداند📎انواع پیمان و قراردادهای ساختمان📎دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نقش بانک و صنعت بانکداری سرمایه گذاری و تجاری📎دانلود پاورپوینت بررسی و تبیین نهادها و سیستم های نظارتی و مقررات در نظام مالی📎آموزش تصویری کلمات کلیدی زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی📎آموزش تصویری زبان انگلیسی در 24ساعت با کمک تصویر سازی کدینگ فوق العاده راحت و آسان 100 درصد تضمینی📎مقاله ترجمه شده 10 درس از استیو جابز در بهبود بازاریابی 📎کتاب زبان معماری 26 اصلی که هر معمار باید بداند📎نقشه های اتوکد توپوگرافی📎پلان های اتوکد کتابخانه📎پلان های اتوکد تیر ریزی یک ساختمان تجاری📎پلان های اتوکد بازسازی ابنیه و تاسیسات استخر آبنما📎فایل اتوکد مجتمع اموزش و رفاهی دختران📎آموزش رسم فنی عمومی📎ترفندهای ویندوز 7📎ضوابط و دستور العمل های سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در مورد ایمنی ساختمان ها📎آموزش 15 روش کسب درآمد از اینرتنت📎آزمون فصل اول علوم پنجم ابتدایی📎طرح درس هدیه های پنجم ابتدایی درس 6📎امتحان از فصل های 1و2 علوم پنجم ابتدایی📎پاورپوینت درس احساسات ما از کتاب مطالعات اجتماعی پنجم ابتدایی📎طرح درس علوم پنجم فصل 5📎امتحان خرداد ماه علوم چهارم ابتدایی📎طرح درس ریاضی سوم درس ضرب اعداد یک رقمی