لینک مستقیم(بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی)

بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی|32011636|lox34015457|لینک مستقیم|اِل اُ
جوینده گرامی در این پست شما فایل با عنوان بررسی میزان گرایش دبیران آموزش و پرورش به برنامه های توانمندسازی نیروی انسانی ورابطه آن بارضایت شغلی را مشاهده می نمایید.تحقیق حاضر با عنوان از سری تحقیق های رشته مدیریت
میباشد. این تحقیق در 105صفحه با فرمت Word
(قابل ویرایش)
در مقطع کارشناسی ارشد نگارش شده است و همچنین این تحقیق
آماده چاپ و پرینت جهت
استفاده دانشجویان می باشد.

===================================================================================
تمامی
فایل های سیستم، توسط کاربران آن آپلود می شود. اگر در فایلی تخلفی مشاهده
کردید و یا مالک پروژه ای بودید که از وجود آن در سایت رضایت نداشتید با
ما تماس بگیرید، در اسرع وقت به گزارش شما رسیدگی می شود.
neginfile.ir@gmail.com
info@neginfile.ir

===================================================================================

قسمتهایی کوتاه از متن:

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان گرایش دبیران منطقه 18 شهر تهران به برنامه های توانمند سازی نیروی انسانی و رابطه آن با میزان رضایت شغلی آنان انجام شده است .سوالات پژوهش عبارتند از
1- میزان گرایش دبیران به آموزش و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟
2- میزان گرایش دبیران به تفویض اختیار مدیر و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟
3- میزان گرایش دبیران به مشارکت سازمانی رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟
4- میزان گرایش دبیران به اعتمادسازی لازم و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟
5- میزان گرایش دبیران به نظام پاداش دهی و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟
6- میزان گرایش دبیران به دسترسی منابع و رابطه آن با رضایت شغلی چقدر است؟
بر مبنای روش تحقیق توصیفی در جامعه آماری مورد مطالعه ، کلیه دبیران شاغل در منطقه 18 شهر تهران (2542 =N) با بهره گیری از فرمول نمونه گیری سیستماتیک با توجه به جدول مرگان ، نمونه ای به حجم ( 340=n ) تعیین شد. برای جمع آوری داه ها از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار پژوهش میزان گرایش دبیران به برنامه های توانمند سازی بر اساس نظر اساتید و خبرگان تایید گردیدو ضریب پایایی آن نیز بر حسب آلفای کرونباخ 995/0 محاسبه شد و براساس سنجش متغیر وابسته تعیین میزان (رضایت شغلی ) دبیران در این پژوهش از ابزار پرسشنامه استاندارد شده رضایت شغلی استفاده شده است. داه های جمع آوری شده پژوهش با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تحلیل و نتایج این بررسی ها نشانگر این مهم است که همبستگی معنا دار بین مولفه های توانمند سازی ( آموزش و تفویض اختیار ، مشارکت سازمانی ، اعتماد سازی ، نظام پاداش دهی و دسترسی به منابع ) با میزان رضایت شغلی در جامعه مورد مطالعه وجود دارد . فرضیات این پژوهش عبارتند از 1- بین میزان گرایش به آموزش دبیران با میزان رضایت شغلی آنان رابطه معنا داری وجود دارد. 2 بین میزان گرایش به تفویض اختیار مدیر با میزان رضایت شغلی دبیران رابطه معنا دار وجود دارد .3- بین میزان مشارکت سازمانی دبیران با میزان رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دار4-بین میزان گرایش دبیران به اعتماد سازی با میزان رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد .5- بین میزان گرایش دبیران به نظام پاداش دهی با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد 6- بین میزان گرایش دبیران به دسترسی به منابع با رضایت شغلی رابطه معنا دار وجود دارد. فرضیات این پژوهش در سطح 99/0 همگی به تاید رسید .

مقدمه

یکی از سازمانهای مهم و موثر در جهان امروز و آینده ، سازمان آموزش وپرورش است .سازمانی که الگوی کلیه نهادها و موسسات و سازمانهای رسمی جامعه است . موضوع اساسی و محور اصلی این سازمان ((انسان )) است و مهمترین و دشوارترین مساله ی مبتلا به انسان تعلیم و تربیت اوست .ثمر بخشی این سازمان از یکسو تبدیل انسانهای خام و مستعد به انسانهای سالم ، خلاق بالنده، متعادل و رشد یافته است و از سوی دیگر ، تامین کننده ی نیازهای نیروی انسانی جامعه در سطوح مختلف و در بخشهای متفاوت فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی است . لذا به جهت اهمیت آموزش و پرورش در بخش تامین کنندگی سرمایه های نیروی انسانی هر کشوری به این امر در این پژوهش پرداخته شده است .
نیروی انسانی به لحاظ برخورداری از قدرت اندیشه ،خلاقیت و نوآوری بزرگترین دارایی هر سازمان محسوب می شوند ، چرا که هر گونه بهبود وپیشرفت در سیستم های فنی و سازمانی توسط نیروی انسانی صورت می گیرد. توان فکری و اندیشه های کارکنان در سازمان به عنوان سرمایه نهفته و راکد می باشد. هر سازمان و مدیریتی که بتواند از این سر ما یه های نهفته بیشترین استفاده را بکند به همان اندازه امکان رشد و توسعه و بهره وری بیشتری حاصل خواهد شد.
رضایت شغلی منعکس کننده جو سازمانی بسیار مطلوب است که منجر به جذ ب و بقاء کارکنان در آن ساز مان می شودو آن احساس مثبتی است که افرد نسبت به شغل خود دارندبا توجه به استفاده ی بهینه از تخصص و توانائیهای فکری افراد سازمان ایجادمی گردد..نیروی فکری انسان بر خلاف سایر منابع با مصرف کردن ، کاهش و یا مستهلک نمی شود . هر چه قدر از تخصص و تفکرانسان دروظایف بیشتر استفاده شودبه همان همان اندازه میزان رضایت شغلی بیشتر حاصل می یابد . سازمانی که از رویکرد های نوین منابع انسانی بهره می برد ، می تواند راه پیشرفت و موفقیت خود را مطمئن تر بپیماید و مسیردستیابی به توسعه خود را تضمین کند . در بحث رقابت بین الملل ، سازمان هایی پیشتاز هستند که توسعه منابع انسانی در آنها به عنوان یک اصل اساسی مطرح باشد . در این راه یکی از رویکردهای توسعه منابع انسانی بحث توانمند سازی وبالا رفتن میزان رضایت شغلی کارکنان است. در جهان کنونی ، توانمند سازی منابع انسانی عنصر اصلی و مهمی است که می توان به واسطه آن ، در جهت پویایی و سنت گریزی در سازمان ها گام برداشت و محیط و جو سازمانی را در جهت افزایش بهره وری نیروی انسانی ، متحول نمود. توانمند سازی ، فر آیند قدرت بخشیدن به افراد است ، در این فرایند به کارکنان کمک می شود تا حس اعتماد به نفس خویش را بهبود ببخشند و بر احساس نا توانی و در ماندگی خود چیره شوند و در نهایت امر احساسات مثبت افراد نسبت به شغل خویش حاصل گرددو احساس رضایت شغلی حاصل گردد.. درواقع توانمند سازی در اینجا ، به معنای بسیج انگیزه های درونی افراد است که منجر به و رضایت شغلی افرادمی شود و رضایت شغلی ، حدی از احساسات و نگرشهای مثبت افراداست که نسبت به شغل خویش دارا هستندو منجر به بهره وری بیشتر و متعهد شدن در کار می گردد .

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه 3
1-2بیان مسئله 4
1-3 اهداف پژوهش 6
1-3-1هدف کلی 6
2-3-1اهداف جزئی 6
3-3-1هدف کابردی 6
1-4 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 6
5-1 سوال های پژوهش 8
6-1 فرضیه های پژوهش .9
8-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش 9
فصل دوم :ادبیات و پیشینه پژوهش
1-2 مقدمه .16
1-2 مبانی نظری 16
1-2-1 توانمند سازی 16
2-2-2 ریشه های توانمند سازی 17
3-2-2 تعریف مفهوم توانمند سازی 19
4-2-2 رویکردهای توانمند سازی 20
5-2-2 توانمند سازی بعنوان یک سازه ارتباطی 21
6-2-2 توانمند سازی بعنوان یک سازه انگیزشی 22
4-2 مدل چهار مرحله ای توانمند سازی تری ویلسون 23
5-2 مدل توانمند سازی بلانچارد و زیگامی 25
6-2 مدل توانمند سازی کانگر 26
7-2 مدل توانمند سازی کویین و اسپریتزر 27
8-2 مولفه های توانمند سازی 27
3-2 رضایت شغلی 39
1-3-2 عوامل موثر بر رضایت شغلی 39
2-3-2 پیامدهای رضایت و عدم رضایت شغلی 41
3-3-2 رضایت شغلی و عملکرد 43
4-3-2 اندازه گیری رضایت شغلی 44
9-2 پیشینه پژوهش 44
فصل سوم : فرایند پژوهش
1-3 مقدمه 51 1-3 روش پژوهش 51
2-3 جامعه آماری 51
3-3 نمونه و روش نمونه گیری 51
4-3 ابزار پژوهش 52
5-3 روائی و پایائی پرسشنامه 53
6-3 روش نمره گذاری 54
7-3 روش تجزیه و تحلیل آماری 54
فصل چهارم : یافته های پژوهش
1-4 مقدمه 56
2-4 توصیف داده ها 56
تحلیل داده ها 65
3-4 آمار استنباطی پاسخ دهی دبیران به مولفه های پرسشنامه های پژوهش 68
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
1-5مقدمه 75
2-5 بحث و نتیجه گیری 75
3-5 محدودیتها و مشکلات پژوهش 79
4-5 پیشنهادها 79
5-5 خلاصه پژوهش 82
6-5 اهم نتایج بدست آمده از این پژوهش 83
منابع و ماخذ 85
ضمایم
چکیده انگلیسی
فهرست جداول
2-1 ریشه های مفهوم توانمندسازی در روانشناسی 17

مطالب دیگر:
📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 62📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 61📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 60📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 59📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 58📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 57📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 56📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 55📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 54📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 53📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 52📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 51📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 50📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 49📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 48📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 47📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 46📜طرح لایه بازکارت ویزیت شرکت 45📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 44📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 43📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 42📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 41📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 40📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 39📜طرح لایه باز کارت ویزیت شرکت 38